SIC代码查找

SIC代码 SIC描述
4812. 无线电信运营商(卫星除外)
4813. 电信经销商
4813. 有线电信运营商
4822 有线电信运营商
4832. 广播电台
4833 电视广播
4841. 电缆和其他订阅编程
4899. 卫星电信
4899. 电信NOC.
4899. 所有其他电信
4812. 无线电话通信
4813. 电话通讯(无RadioTelephone)
4822 电报和其他信息通信
4832. 无线电广播站
4833 电视广播站
4841. 电缆和其他支付电视服务
4899. 通信服务,NEC
什么都没找到!


SIC代码